ΟΑΕΔ: Αν είσαι άνεργος, θα βρεις δουλειά με μισθό έως και 800 ευρώ το μήνα!


Δείτε αναλυτικά όλα τα κριτήρια που χρειάζονται

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την έκδοση του προγράμματος 6.000 προσλήψεων του ΟΑΕΔ μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων. Δικαιούχοι: 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας Άνεργοι επιστήμονες, κάτοιχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους εξής τομείς: Μεταποίηση-Βιομηχανία Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Υλικά-Κατασκευές Εφοδιαστική αλυσίδα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι, οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:
– 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


– 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

– 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών

ΠΗΓΗ: pentapostagma.gr